VGV is kindermishandeling

VGV is een bijzondere en ernstige vorm van kindermishandeling. Daarom is in de JGZ-Richtlijn Kindermishandeling (2016) VGV opgenomen als apart thema opgenomen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die van toepassing is op kindermishandeling is ook van toepassing op VGV. Wel is voor VGV een artikel in de wet toegevoegd dat het mogelijk maakt een besnijdenis die in het buitenland is uitgevoerd, te vervolgen ook als dit in het betreffende land niet strafbaar is.

Ketenpartners en zorg voor meisjes/vrouwen die besneden zijn

De samenwerkingspartners in de aanpak van VGV zijn grotendeels dezelfde als bij de andere vormen van kindermishandeling. Het gaat met name om Veilig ThuisVeilig Thuis(waar ook een aandachtsfunctionaris VGV actief is), de school, de leerplichtambtenaar, de huisarts, de forensisch arts en de verloskundige. Daarnaast spelen de sleutelpersonen VGV (getrainde vrijwilligers afkomstig uit de risicogroepen VGV) in de regioketen een belangrijke rol. Specifiek voor VGV is zorg traject wanneer een meisje of vrouw besneden is voordat zij in Nederland kwam wonen. Via sleutelpersonen VGV en de spreekuren VGV kunnen vrouwen en meisjes i.v.m. hun specifieke gezondheidsklachten toegeleid worden naar de juiste vormen van zorg. Anno 2018 zijn in minimaal 25 gemeenten spreekuurgesprekken mogelijk voor vrouwen en meisjes die besneden zijn. De brochure spreekuren VGV 2018 (zorg voor vrouwen die besneden zijn) bevat contactgegevens en nadere informatie omtrent de spreekuren VGV Informatie.

Preventie

Er is wat betreft preventie een verschil tussen VGV en andere vormen van kindermishandeling. Omdat VGV een eenmalige gebeurtenis is, kan nooit sprake zijn van secundaire preventie. Bij een kind dat verwaarloosd wordt, kunnen signalen van toenemende verwaarlozing te zien zijn. Bij een kind dat fysiek mishandeld wordt, zijn bijvoorbeeld blauwe plekken te zien. Doel van de aanpak kindermishandeling is om, na signalering en hulpverlening, de mishandeling te stoppen. Bij VGV gaat het om een eenmalige gebeurtenis die voorkomen moet worden. Dit houdt in dat er ook bij vage aanwijzingen opvolging moet zijn van de risicosignalen. Want als het te laat is, is het meisje voor altijd verminkt.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat