Contactmomenten

Het onderwerp VGV komt niet éénmalig, maar verschillende keren ter sprake. Dit wil niet zeggen dat er in de tussenliggende periode geen aandacht aan VGV zou moeten worden besteed. Ook extra contactmomenten en huisbezoeken kunnen worden ingezet. Het verloop van de contacten en de gesprekken over dit onderwerp bepalen in hoeverre dit het geval zal zijn.

Het doel van de contacten is voorkomen van VGV (primaire preventie). Voorkomen van verergering van de gevolgen van VGV (secundaire preventie) kan aan de orde zijn bij meisjes die besneden zijn.

Contactmomenten waarop VGV ter sprake kan komen, zijn:

·

eerste huisbezoek/intakehuisbezoek;

·

eerste bezoek aan het consultatiebureau rond de leeftijd van 4 weken;

·

contactmoment rond 18 maanden;

·

contactmoment 3 jaar 9 maanden;

·

contactmoment 5 jaar;

·

contactmoment 10 jaar;

·

contactmoment tweede klas voortgezet onderwijs;

·

contactmomenten in het speciaal onderwijs;

·

extra contactmoment n.a.v. signalen:

·

van leerkrachten of anderen,

·

aanwezigheid jonger zusje,

·

van JGZ zelf;

·

contactmomenten voor asielzoekerkinderen.

Een aandachtspunt is dat de JGZ na het contactmoment op 12-13-jarige leeftijd geen vaste contactmomenten meer heeft met jongeren. Maar de JGZ heeft wel altijd de mogelijkheid om kinderen extra op te roepen bij signalen.

Het basistakenpakket JGZ asielzoekerkinderen 0-18 jaar (PGA) omvat de contactmomenten en de activiteiten die specifiek zijn voor deze doelgroep. Instromende asielzoekerkinderen krijgeneen verpleegkundige intake, een medisch onderzoek door een jeugdarts en het (inhaal)vaccinatieprogramma.

Wees alert op gemengde huwelijken. Denk bijvoorbeeld aan een andere nationaliteit dan een Nederlandse ouder met een Afrikaanse ouder. De ervaring in pilots leert dat er nog veel risicokinderen worden gemist, onder andere als de moeder blank is. Ook kennen ouders elkaars mening over VGV niet altijd.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat