Het Standpunt

‘Preventie van VGV door de JGZ’

In 2010 heeft het RIVM dit Standpunt uitgebracht. Het is practise based, i.t.t. een richtlijn, die evidence based is. Het Standpunt is gebaseerd op het gespreksprotocol van de AJN uit 2005. Doel van het Standpunt is de JGZ-professionals handvatten te bieden in het bespreekbaar maken van VGV en bij de risicotaxatie.

Rol van de JGZ

De JGZ speelt een centrale rol bij de preventie van VGV, omdat zij in potentie in contact komen met alle meisjes. Door voorlichting te geven en het gesprek aan te gaan kan JGZ bijdragen aan het voorkomen van VGV. De JGZ werkt hierbij nauw samen met ketenpartners zoals zelforganisaties, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen en de Veilig Thuis organisaties.

De rol van de JGZ-professional is het bespreekbaar maken van VGV, het taxeren van het risico op VGV, actie ondernemen bij (een vermoeden van) een voorgenomen VGV en het hulp bieden bij eventuele problemen na de besnijdenis. Voorlichting over onder andere de werking van het menselijke lichaam, seksualiteit en gevolgen van VGV, zowel individueel als collectief, is een belangrijk onderdeel van preventie van VGV.

Doelen van de voorlichting en het gesprek over VGV zijn:

·

inschatten van het risico dat dit meisje op dit moment loopt om besneden te worden;

·

duidelijk maken dat VGV een normaal onderwerp van gesprek en voorlichting is in de contacten met het JGZ-team en je aanbieden als gesprekspartner;

·

duidelijk maken dat VGV verboden is in Nederland en de verklaring tegen VGV meegeven;

·

signaleren van besneden meisjes en de gevolgen van de ingreep om vervolgens in overleg met het Veilig Thuis hulp te kunnen bieden;

·

voorlichting geven over de medische risico’s van VGV en het bevorderen van kennis van het eigen lichaam en het inzicht in de relatie tussen gezondheidsklachten en besnijdenis.

Bij vermoedens van een (dreigende) VGV: altijd melden bij het Veilig Thuis tenzij… Van een JGZ-professional wordt verwacht dat hij/zij bij een vermoeden van een op handen zijnde of een al uitgevoerde VGV handelt volgens de landelijke Meldcode Kindermishandeling en dit altijd meldt bij de Veilig Thuis organisatie in de eigen regio tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen.

Dit onderdeel is een deel van het certificaat