Werkwijze Veilig Thuis

Nadat een melding is binnengekomen bij het Veilig Thuis, zal deze het onderzoek starten en met de ouders en betrokken kinderen in gesprek gaan. Indien nodig overlegt het Veilig Thuis met de (zeden)politie en gaat direct op huisbezoek, al dan niet samen met de politie. Wanneer de ouders de Nederlandse taal niet beheersen, wordt er een professionele tolk ingeschakeld via de tolkencentrale.

Tijdens het gesprek met ouders door het Veilig Thuis, wordt de inhoud van de melding besproken.

A. Een vermoeden van een dreigende vgv:

Na afronding van het onderzoek zijn de volgende drie conclusies mogelijk:

·

Ouders kunnen het risico overtuigend uitsluiten.

·

Ouders verklaren niet van plan te zijn hun dochter(s) te laten besnijden, bij het Veilig Thuis blijft vermoeden bestaan.

·

Ouders verklaren hun dochter(s) in de toekomst wellicht wél te willen laten besnijden.

Afhankelijk van de conclusie van het onderzoek zal het Veilig Thuis handelen.

B. Een vermoeden van een uitgevoerde vgv:

Als het vermoeden bevestigd wordt, gelden globaal de volgende punten:

·

Het is van groot belang om te bekijken welk hulpverleningstraject voor de medische en psychosociale zorg voor het meisje kan worden ingezet.

·

De vertrouwensarts van het Veilig Thuis adviseert over het uitvoeren van gecentraliseerd medisch onderzoek (door een arts met zowel kindergeneeskundige als forensisch geneeskundige expertise). Daarbij wordt ernaar gestreefd om dit onderzoek in één keer te verrichten om zodoende het kind niet onnodig te belasten.

·

Als er zusjes zijn in het gezin, wordt ook voor hen een risico-inschatting gemaakt.

·

Als er sprake lijkt te zijn van een uitgevoerde VGV meldt het Veilig Thuis de zaak altijd bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast kan het Veilig Thuis aangifte doen bij de politie.

·

Indien de ouders geen toestemming geven voor het doen van medisch onderzoek, zal de Raad voor de Kinderbescherming onderzoeken of er een kinderbeschermingsmaatregel moet worden gevraagd om dit mogelijk te maken.

·

Als vgv zeer waarschijnlijk heeft plaatsgevonden, doet de Raad aangifte bij de politie. De politie maakt proces-verbaal op, geeft dit door aan het Openbaar Ministerie, en deze laatste beslist over mogelijke vervolging.

Het landelijke Veilig Thuis telefoonnummer is 0800 – 2000. Via dit nummer wordt men met de juiste regionale Veilig Thuis organisatie doorverbonden.